Business Gets Social е локално продължение на приключилата през месец януари конференция в областта на корпоративните решения за работа в екип и комуникации - Lotusphere.

Искате да научите защо компаниите, които са поели по пътя на корпоративния социален софтуер са успешни? Искате да се запознаете с предимствата на социалните инструменти и да разберете как можете значително да подобрите бизнес резултатите? Научете как...

Кой трябва да присъства?

Защо да участвате?


Организатор: Партньори:

С медийната подкрепа на:

           


IDC за Social Business-а

Непосредствено след приключване на 18-тата по ред LS 2011, посветена на Social бизнеса (SB), IDC публикуваха бяла книга (whitepaper) на тема "Как бизнесът се превръща в Social Business?"

Ето кратко обобщение на най-важните моменти:
В началото IDC дава следното определение за социален бизнес: SB са организациите, които прилагат в работата си новите технологии като уеб 2.0. Този процес е предшестван от промени в организационната култура, бизнес процесите и цялата организация. Социалният бизнес поставя в центъра Хората (хората като платформа).

Според IDC предимствата на Social Business компанията са:

 • Затвърждаване на връзките с акционерите, партньорите, клиентите, служителите;
 • Прозрачност и гъвкавост на процесите в организацията;
 • По-висока продуктивност и повече доволни служители;
 • По-висока ангажираност на клиентите;
 • Ускоряване на процеса на генериране на нови идеи. Съхраняване на интелектуалния капитал и повторното му използване.

Според направено проучване хората оценят предимствата на Social Business-а като:
 • 35% - Подпомага вътрешнофирмените и външно фирмените връзки;
 • 35% - Помага за постигане на по-висока продуктивност;
 • 35% - Помага в припознаването на служителите като специалисти в определена област;
 • 34% - Събирането на информация и обратна връзка е много по-бързо;
 • 25% - Възможност за взимане на по-бързи информирани решения.

Social Business-ът оказва влияние върху цялата организация, всички отдели и бизнес процеси.
Маркетинг и търговските отдели са първите, които неволно се докосват до социалното. Това е така, защото работата им го изисква/налага. Обратната връзка с клиенти и двустранната комуникация - тези процеси са изнесени в интернет пространството.
Останалите отдели като финанси, човешки ресурси, услуги, R&D също се ползват от предимствата и възможностите на социалния софтуер.
Пример: R&D имат възможността да събират идеи и мнения за нови продукти и услуги не само от хората, работещи в отдела, а от всички служители на компанията. Едновременно с това компанията е в течение с коментарите на клиенти, партньори, доставчици, които участват в корпоративната мрежа.

Стъпки през, които компанията минава, за да установи нуждата от Social Software:
 • Икономически фактори - конкуренция, разпознаваемост на бранда, поведение на клиентите, движение на пазара на човешките ресурси;
 • "Social Business" целите са свързани с общите цели на организацията, а именно да достигне до клиентите, служителите, партньорите, акционерите по най-лесния и бърз начин, което от своя страна да доведе до желаните връзки и взаимоотношения;
 • "Social Business" двигатели са инструментите посредством, които организацията стига до публиката (клиенти, служители, партньори, акционери). Тези инструменти IDC разделя на: съдържание и общност.
 • За да задоволи бизнес нуждите, социалният софтуер се разделя на: платформи за социални платформи, "social" приложения и характеристики.

Процесът на внедряване на социален софтуер трябва да премине през следните стъпки:
 • Идентифициране на икономическите фактори, които налагат промяната;
 • Разпознаване на "Social Business" целите, които трябва да бъдат постигнати;
 • Избор на "Social Business" инструментите;
 • Определяне на платформата, приложенията и характеристиките с помощта, на които ще се постигнат желаните цели.